swim image 04
Zajęcia rodzinne "Mama i ja"
oswajanie z wodą najmniejszych bobasów
swim image 01
Nauka pływania dla dzieci
swim image 03
Doskonalenie pływania w szkółkach pływackich
swim image 02
Zajęcia rodzinne "Mama i ja"
oswajanie z wodą najmniejszych bobasów
swim image 05
Zajęcia rodzinne "Mama i ja"
oswajanie z wodą najmniejszych bobasów
swim image 06
Nauka pływania dla dzieci
Terminarz zajęć
Konkurs fotograficzny

Konkurs

„Moja Wodna Przygoda z Centrum Pływania”
Regulamin konkursu fotograficznego

 1. Organizator konkursu.
  1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Moja Wodna Przygoda z Centrum Pływania”, oraz kolejnych innych konkursów zwanych dalej „Konkursem” jest Centrum Pływania Niemowląt i Dzieci, zwane dalej „Organizatorem”.

 2. Cel i tematyka konkursu.
  1. Dobra zabawa.
  2. Ukazanie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu z dziećmi.
  3. Propagowanie pływania niemowląt i dzieci od najmłodszych lat.
  4. Wygrana - jak w każdym konkursie :)

 3. Uczestnicy konkursu.
  1. Uczestnicy kursu wskazani przez Organizatora, poprzez zawiadomienie mailowe.

 4. Zgłaszanie prac.
  1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie zdjęcia w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie „organizatora” centrumplywania.eu; . Zdjęcie musi być w formacie JPG.
  2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
  3. W formularzu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
   • adres e-mail - obowiązkowe
   • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, grupa treningowa) - obowiązkowe
   • tytuł fotografii - obowiązkowe
   • datę wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż okres bieżącego kursu, który obejmuje konkurs).
   • opis zdjęcia - opcjonalnie
   • akceptacja regulaminu - obowiązkowe
  4. Zgłoszenia zdjęć będą przyjmowane do końca czasu określonego przez Organizatora.
  5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne , z wyłączeniem kolażu. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
  6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
  7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy, lub osoby związane bezpośrednio z osobą prezentowaną na zdjęciu konkursowym.
  8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
  9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
   Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej na oficjalnym profilu FB, z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
   Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

 5. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu.
  1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają automatycznej ocenie /ilość oddanych głosów/ na stronie Organizatora www.centrumplywania.eu.
  2. Organizator może w razie stwierdzenia oszustwa, kupowania głosów, działań wypaczających sens konkursu - skasować zdjęcie konkursowe, po uprzednim jednorazowym ostrzeżeniu osoby do której ma zastrzeżenia, lub w wyniku braku otrzymania wiarygodnej odpowiedzi.
  3. Organizator nagradza regulaminowo trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
  4. Organizator może również wybrać zdjęcia które wg. Niego zasługują na wyróżnienie - o ilości tych prac Organizator zadecyduje podczas obrad.
  5. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
  6. O decyzji Organizatora, nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.

 6. Nagrody.
  1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
   • I miejsce - 75% zniżki na kolejny kurs
   • II miejsce - 50 % zniżki na kolejny kurs
   • III miejsce - 25% zniżki na kolejny kurs
   • zdjęcia wyróżnione - niespodzianka do wykorzystania w kolejnym kursie.
  2. Organizator ma prawo do innego podziału puli nagród.

 7. Postanowienia końcowe.
  1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.centrumplywania.eu.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
  4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.