swim image 04
Zajęcia rodzinne "Mama i ja"
oswajanie z wodą najmniejszych bobasów
swim image 01
Nauka pływania dla dzieci
swim image 03
Doskonalenie pływania w szkółkach pływackich
swim image 02
Zajęcia rodzinne "Mama i ja"
oswajanie z wodą najmniejszych bobasów
swim image 05
Zajęcia rodzinne "Mama i ja"
oswajanie z wodą najmniejszych bobasów
swim image 06
Nauka pływania dla dzieci
Terminarz zajęć
Konkurs fotograficzny

Regulaminy

Regulamin zajęć rodzinnych "Mama i Ja"

 1. Uczestnicy zajęć "Mama i Ja" zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni.
 2. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o następującej treści:

  "Oświadczam, że ogólny stan mojego zdrowia oraz zdrowia mojego dziecka pozwala nam na udział w organizowanych przez Centrum Pływania Niemowląt i Dzieci zajęciach na pływalni BOSIR"

 3. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat.
 4. Dzieci uczestniczą w zajęciach pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego (na jedno dziecko jeden opiekun).
 5. W ciągu roku organizowane są 3 kursy:
  • od października do grudnia
  • od stycznia do marca
  • od kwietnia do czerwca
 6. Kurs obejmuje 10 zajęć.
 7. Zajęcia trwają 45 minut (30 minut zajęć + czas dla rodziny).
 8. Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele w godzinach i grupach wskazanych przez organizatora zajęć.
 9. Organizator zapewnia:
  • temperaturę wody w basenie 30 - 32°C
  • opiekę kadry instruktorsko-ratowniczej
 10. Koszt kursu:
  • wg aktualnego cennika CPNiD,
  • wg aktualnego cennika CPNiD - za drugie i kolejne dziecko w rodzinie uczestniczące w zajęciach.
 11. Zniżka udzielana jest na podstawie dokumentu stwierdzającego prawo do korzystania ze zniżki.
 12. Zajęcia odbywają się w grupach 12-17 osobowych. Zwiększenie liczebności grup odbywa się wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.
 13. W przypadku niepełnej ilości osób w grupie CPNiD wprowadza sprzedaż biletów jednorazowych w cenie 40 zł.
 14. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce w kolejnym kursie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu trenerom w dniu ostatnich zajęć i dokonaniu opłaty.
 15. Ogólnodostępne zapisy na kolejny kurs trwają cały czas. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nie jest równoznaczne z gwarancją uczestnictwa w kursie!!!
 16. Ogólnodostępne zapisy na kolejny kurs kończą się na dwa tygodnie przed jego uruchomieniem, lub do wyczerpania miejsc. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa po tym terminie mają zagwarantowane miejsce w kolejnym kursie i są automatycznie zapisywane na listę rezerwową w przypadku rezygnacji któregoś z obecnych uczesntików
 17. Ilość uruchamianych grup w danym kursie będzie uzależniona od ilości godzin przeznaczonych na wynajem basenu przez BOSiR
 18. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
 19. Przy zapisie należy dokonać wpłaty i podać: imię i nazwisko dziecka, adres i wiek oraz telefon kontaktowy.
 20. Zapisy oraz dokonywanie opłat u trenerów prowadzących, mailowo, telefonicznie.
 21. Uczestnicy kursu wyrażają zgodę do używania swojego wizerunku do celów marketingowych /filmy, zdjęcia/.
 22. CPNiD informuje o możliwości wystawienia rachunku. Zamiar otrzymania rachunku należy zgłosić trenerowi prowadzącemu w dniu dokonania opłaty, podając dane niezbędne do jego wystawienia.
 23. Osoby, które zrezygnują z udziału w kursie (do 3 zajęć włącznie) otrzymają zwrot w wysokości 50% poniesionej opłaty.
 24. W uzasadnionych przypadkach /choroba, sytuacje losowe/ istnieje możliwość przepisania zaliczki na kolejny kurs, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu mailowo trenerom prowadzącym. Brak zgłoszenia do 3 zajęć skutkuje przepadnięciem zaliczki!
 25. Zaliczka może być przeniesiona tylko na najbliższy kurs. Nie ma możliwości przenoszenia zaliczek na drugi, trzeci i kolejny kurs.
 26. Zwroty są wypłacane gotówką lub przelewem na podane konto.
 27. Dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, w czasie zajęć muszą być zaopatrzone w specjalne pieluchy przeznaczone do pływania.
 28. Osoby korzystające z zajęć są zobowiązane do wykonywania poleceń osób prowadzących zajęcia.
 29. Osoby nie przestrzegające regulaminu zajęć i regulaminu pływalni będą wykreślane z kursu bez zwrotu wniesionej opłaty.

Regulamin zajęć "Szkółki Pływackie"

 1. Uczestnicy zajęć "Szkółki Pływackie" zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni.
 2. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o następującej treści:

  "Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w organizowanych przez Centrum Pływania Niemowląt i Dzieci zajęciach na pływalni BOSIR."

 3. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat.
 4. W ciągu roku organizowane są 2 kursy, które trwają od września do czerwca.
 5. Kurs obejmuje 15 zajęć.
 6. Zajęcia trwają 45 minut.
 7. Zajęcia odbywają się w godzinach i grupach wskazanych przez organizatora.
 8. Organizator zapewnia opiekę kadry instruktorskiej.
 9. Za bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z zaplecza pływalni odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. Koszt kursu:
  • wg aktualnego cennika CPNiD,
  • opłata za kurs uprawnia do wejścia na zajęcia uczestnika,
  • rodzic/opiekun uiszcza opłatę przy kasie wg. cennika wejść BOSIR.
 11. Zajęcia odbywają się w grupach, maksymalnie 15 osobowych.
 12. Zapisu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 13. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce w kolejnym kursie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu trenerowi do końca aktualnego kursu i dokonaniu wpłaty na kolejny kurs.
 14. Ogólnodostępne zapisy na kolejny kurs zaczynają się na miesiąc przed jego uruchomieniem.
 15. Ostateczny termin zapisów mija na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
 16. Ilość uruchamianych grup w danym kursie będzie uzależniona od ilości chętnych osób oraz dostępności miejsca na pływalni.
 17. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
 18. Przy zapisie należy dokonać wpłaty i podać: imię i nazwisko dziecka, adres i wiek oraz telefon kontaktowy.
 19. Zapisy - /mailowo lub tefonicznie/.
 20. Uczestnicy kursu wyrażaja zgodę do używania swojego wizerunku do celów marketingowych /filmy, zdjęcia/.
 21. CPNiD informuje o możliwości wystawienia rachunku za zajęcia. Zamiar otrzymania rachunku należy zgłosić trenerowi w dniu dokonania opłaty, podając dane niezbędne do jego wystawienia.
 22. Osoby, które zrezygnują z udziału w kursie (do 5 zajęć włącznie) otrzymają zwrot w wysokości 50% poniesionej opłaty. Rezygnację należy zgłosić na piśmie, załączając cv, życiorys, podanie i dwa zdjęcia trenerom prowadzącym :):):)
 23. Zwroty są wypłacane przez trenerów prowadzących daną grupę wiekową.
 24. Nie przewiduje się możliwości odrabiania zajęć.
 25. Osoby korzystające z zajęć są zobowiązane do wykonywania poleceń osób prowadzących zajęcia.
 26. Osoby nie przestrzegające regulaminu zajęć i regulaminu pływalni będą wykreślane z kursu bez zwrotu wniesionej opłaty.

Regulamin pływalni

 1. Pływalnia jest obiektem BOSiR w Bieruniu.
 2. Z pływalni mogą korzystać:
  • grupowo osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia szkolne,
  • indywidualnie osoby umiejące pływać.
 3. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą, według ustalonego rozkładu zajęć.
 4. Wstęp na pływalnię:
  • dla młodzieży szkolnej w ramach zajęć zorganizowanych jest bezpłatny,
  • dla osób wchodzących indywidualnie w ustalonych godzinach popołudniowych, w soboty i niedziele jest płatny (wg. komputerowego systemu kasowego),
  • dla uczestników zawodów za okazaniem karty uczestnictwa w zawodach.
 5. Zajęcia na pływalni w grupach jak i indywidualnie odbywać się mogą wyłącznie w obecności ratownika.
 6. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy, czepek oraz obuwie specjalne: klapki lub tenisówki.
 7. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na teren pływalni tylko w stroju i obuwiu sportowym.
 8. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny (przed wejściem do wody należy się umyć mydłem pod prysznicem).
 9. Podczas prowadzonych zajęć szkolnych na teren pływalni wpuszczane będą tylko grupy z prowadzącym.
 10. Na terenie pływalni obowiązuje zachowanie czystości, porządku, ciszy i spokoju oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom prowadzącego zajęcia.
 11. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren pływalni.
 12. Osobom korzystającym z pływalni zabrania się:
  • wchodzenia do wody bez pozwolenia prowadzącego zajęcia,
  • biegania na terenie pływalni,
  • skakania do wody bez zgody prowadzącego zajęcia,
  • palenia papierosów, picia napojów alkocholowych oraz jedzenia,
  • wprowadzania zwierząt.
 13. Za bezpieczeństwo osób przebywającuych na terenie pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz ratownik pełniący dyżur.
 14. Na sygnał kończący zjęcia pływający powinni niezwłocznie wyjść z wody i skierować się do szatni.
 15. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 16. Grupy po zakończonych zajęciach powinny złożyć w wyznaczonym miejscu sprzęt pływacki i ratowniczy.
 17. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, nie oddane do depozytu ratownikowi, kierownictwo pływalni nie odpowiada.
 18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.
 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 21. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni.

„Moja Wodna Przygoda z Centrum Pływania”
Regulamin konkursu fotograficznego

 1. Organizator konkursu.
  1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Moja Wodna Przygoda z Centrum Pływania”, oraz kolejnych innych konkursów zwanych dalej „Konkursem” jest Centrum Pływania Niemowląt i Dzieci, zwane dalej „Organizatorem”.

 2. Cel i tematyka konkursu.
  1. Dobra zabawa.
  2. Ukazanie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu z dziećmi.
  3. Propagowanie pływania niemowląt i dzieci od najmłodszych lat.
  4. Wygrana - jak w każdym konkursie :)

 3. Uczestnicy konkursu.
  1. Uczestnicy kursu wskazani przez Organizatora, poprzez zawiadomienie mailowe.

 4. Zgłaszanie prac.
  1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie zdjęcia w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie „organizatora” centrumplywania.eu; . Zdjęcie musi być w formacie JPG.
  2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
  3. W formularzu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
   • adres e-mail - obowiązkowe
   • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, grupa treningowa) - obowiązkowe
   • tytuł fotografii - obowiązkowe
   • datę wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż okres bieżącego kursu, który obejmuje konkurs).
   • opis zdjęcia - opcjonalnie
   • akceptacja regulaminu - obowiązkowe
  4. Zgłoszenia zdjęć będą przyjmowane do końca czasu określonego przez Organizatora.
  5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne , z wyłączeniem kolażu. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
  6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
  7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy, lub osoby związane bezpośrednio z osobą prezentowaną na zdjęciu konkursowym.
  8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
  9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
   Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej na oficjalnym profilu FB, z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
   Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

 5. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu.
  1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają automatycznej ocenie /ilość oddanych głosów/ na stronie Organizatora www.centrumplywania.eu.
  2. Organizator może w razie stwierdzenia oszustwa, kupowania głosów, działań wypaczających sens konkursu - skasować zdjęcie konkursowe, po uprzednim jednorazowym ostrzeżeniu osoby do której ma zastrzeżenia, lub w wyniku braku otrzymania wiarygodnej odpowiedzi.
  3. Organizator nagradza regulaminowo trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
  4. Organizator może również wybrać zdjęcia które wg. Niego zasługują na wyróżnienie - o ilości tych prac Organizator zadecyduje podczas obrad.
  5. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
  6. O decyzji Organizatora, nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.

 6. Nagrody.
  1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
   • I miejsce - 75% zniżki na kolejny kurs
   • II miejsce - 50 % zniżki na kolejny kurs
   • III miejsce - 25% zniżki na kolejny kurs
   • zdjęcia wyróżnione - niespodzianka do wykorzystania w kolejnym kursie.
  2. Organizator ma prawo do innego podziału puli nagród.

 7. Postanowienia końcowe.
  1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.centrumplywania.eu.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
  4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.